คุณสรัสวดี ตรีอัมพร

ถึงจะทำงานเบื้องหลังแต่ก็ต้องสวยตลอดเวลา เพราะใบหน้า คือสิ่งที่คนมองอันดับแรกเสมอ